neděle 21. ledna 2018

Recenze: Splétací mlýnek firmy Prym/Review: Prym Knitting Mill

Uznávám, že sem tenhle článek možná tak úplně nepatří, ale z rubrik, které mám sem zapadá nejlépe. Navíc se týká DIY, a především neobvyklého pletení. A abych jen nepsala recenzi, vymyslela jsem i vlastní návrh, který najdete v jednom z dalších postů.


I admit that this article may not be so completely, but from the sections I fit here best. In addition, it concerns DIY, and especially unusual knitting. And just not to write a review, I've devised a proposal that you find in one of the other posts.


Asi před měsícem jsem si konečně pořídila splétací mlýnek z produkce firmy Prym. Toužila jsem po něm už dlouho, přestože jsem dávno byla vlastníkem podobného strojku, kde jsem však dutinku musela plést ručně. Mechanický mlýnek práci urychlí, přízi si bere sám, stačí jen točit páčkou a občas posunout závažíčko. Co jsem jindy upletla za několik dní, mi na mlýnku zabralo pár hodin. Tím však veškeré výhody končí.


About a month ago, I finally got a knitting mill from Prym's production. I longed for it for a long time, even though I was a long-time owner of a similar machine, but I had to knit it myself by hand. The mechanical grinder speeds up the work, the yarn takes on itself, just spin the lever and move the weave occasionally. What I did in a few days in a few hours took me a few hours on the mill. However, all benefits are over.


Výrobek není schopen pracovat se všemi typy přízí. Je potřeba používat pouze ty, určené pro pletací jehlice o síle 3 - 3,5 a úplně se vyhnout mohéru a efektních přízí vůbec. Vhodné jsou vlastně jen ty pevně spředené. To sice trochu omezuje výběr materiálu, ale pořád zůstává poměrně dost široký.


The product is unable to handle all types of yarn. Only need to be used for knitting needles of 3 - 3.5 and completely avoiding mohair and fancy yarn at all. Only solid ones are suitable. It's a bit of a material choice, but it's still fairly wide.


Další problém se objevil při používání závažíčka. Zpočátku se zavěšuje na konec příze, v průběhu pletení je nutné posouvat ho vzhůru po hotové dutince. Zjistila jsem, že pokud ho zavěsíte přímo do výrobku, očka se vytahají. Osvědčilo se mi vodorovně středem dutinky protáhnout zavírací špendlík a teprve do něj závaží zavěsit.


Another problem appeared when using the weights. Initially, it hangs at the end of the yarn, during knitting it is necessary to move it upside down to the finished cavity. I've found that if you hook it directly into the product, the eyelets are pulled. It has proven to me horizontally through the center of the sleeve to tighten the locking pin and then hang up the weights.


Na to, aby z dutinky bylo možné cokoli vyrobit, je nezbytná značná délka. Příliš dlouhá stužka se však zamotává. Proto jsem pokaždé, když jsem převěšovala závaží, výrobek namotávala do klubíčka a zajišťovala ho gumičkou, aby se sním snáz pracovalo.


There is a considerable length of time to make anything from the hollow. Too long a ribbon is tangled. That's why every time I was wearing the weights, the product rolled into a ball and secured it with a rubber band to make it easier to work.


Jak ruční, tak mechanický splétací mlýnek mají své klady i zápory. Záleží na tom, jak rychle potřebujete mít dutinku hotovou a kolik peněz chcete do pořízení mlýnku investovat. Ceny se totiž liší v řádu stokorun.


Both manual and mechanical knitting mill have their pros and cons. It depends on how quickly you need to have a hollow made and how much money you want to invest in the mill. The prices are different in the hundredth crown.

Žádné komentáře:

Okomentovat

T. M. Frazier: King

Ke knize King od americké spisovatelky T. M. Frazier jsem se dostala vlastně náhodou, když mi ji z týmu Megaknihy.cz nabídli jako recen...