úterý 26. prosince 2017

Vzpoura goliardů/Goliath uprising

IMG_20170828_192152~2Kdybych měla jmenovat jednoho současného českého spisovatele, řekla bych Vlastimil Vondruška. Na jeho knihách jsem závislá už několik let a pokaždé nedočkavě čekám, kdy se v knihkupectví objeví nový svazek. Nějak se mi je totiž nechce objednávat v předprodeji přímo od vydavatele.


If I had to name one contemporary Czech writer, I would say Vlastimil Vondruška. I have been dependent on his books for several years, and I always wait for a new book to appear in the bookstore. Somehow I do not want to order them in advance from the publisher.


Před pár dny jsem konečně získala nový díl série Hříšní lidé Království českého,odehrávající se ve 13. století. Hlavním hrdinou tu není nikdo jiný než Oldřich z Chlumu, správce hradu Bezděz, kterého král Přemysl II. Otakar pověřil delikátním jednáním v Cáchách, kde má proběhnout volba nového císaře. Celá výprava se brzy začne komplikovat a Oldřich posílá panoše Otu, aby v převleku připravil vhodnější půdu.


A few days ago, I finally got a new part of the series The Hostiles of the Kingdom of Bohemia, set in the 13th century. The main hero is none other than Oldřich of Chlum, the administrator of Bezděz castle, whom King Přemysl II. Otakar commissioned a delicate act in Aachen, where the election of a new emperor was to take place. The whole expedition soon becomes complicated, and Oldrich sends the Otto squad to prepare more suitable land in the disguise.


Jen o pár stránek později dojde k první vraždě a další na sebe nenechají čekat. Vypadá to, že česká část jednání bude nadobro ohrožena. Ze všech tragických úmrtí jsou podezíráni právě Češi. Delegace se tak dostává do naprosto bezvýchodné situace. Panoš Ota se musí ukrývat, významní velmoži skončili ve vězení a jejich družiny nesmí vstoupit do Cách, což vylučuje případnou záchranu na poslední chvíli v podobě velitele Diviše.


Only a few pages later, the first murder will take place and others will not be left to wait. It seems that the Czech part of the negotiations will be endangered. Of all tragic deaths, the Czechs are under suspicion. The delegation thus comes into a completely hopeless situation. The Ota gang must be hiding, the great grandchildren end up in jail, and their companions must not enter Acha, which excludes eventual rescue at the last moment in the form of the commander of Diviš.


Až do poslední stránky jsem nemohla uvěřit, že z toho Vondruška dokáže hlavní postavy vysekat. Ale povedlo se. Sice trochu jinak, než jsem předpokládala, jenomže to už k detektivkám patří. Na druhou stranu mi přijde, že se Vzpoura goliardů moc nepovedla. Nezapadá mi do představy nejlepšího vyšetřovatele. Autor se na můj vkus až moc zabývá politikou, jednotlivé zločiny jsou brutálnější než je zvykem a ani samotné potrestání skutečných pachatelů případ nezabírá. Snaží se snad Vlastimil Vondruška experimentovat? Za sebe doufám, že je to jen náhodný úlet a v další knize se vrátí k osvědčenému stylu...


Until the last page, I could not believe that Vondruška could break the main characters. But it did. It's a little different than I supposed, but it's all about detectives. On the other hand, I find that the Goliath Rebellion did not do much. It does not fit into the idea of ​​the best investigator. The author is very much concerned with politics, individual crimes are more brutal than habit, and even the actual punishment of actual perpetrators does not take the case. Does Vlastimil Vondruška try to experiment? For me, I hope it's just a random run and returns to a proven style in another book ...

Žádné komentáře:

Okomentovat

T. M. Frazier: King

Ke knize King od americké spisovatelky T. M. Frazier jsem se dostala vlastně náhodou, když mi ji z týmu Megaknihy.cz nabídli jako recen...